Look, Learn, Do

Saturday, February 22, 2014

cendekiawan islam yang sangat berpengaruh bagi ilmu pengetahuan didunia


            Puncak kejayaan ilmu pengetahuan pernah dicapai umat muslim pada masa daulat umayyah yang berpusat di cordova dan daulat abassiyah yang berpusat di Baghdad. Agama islam telah mendorong kepada umatnya agar berilmu pengetahuan, sebab dengan ilmu pengetahuan manusia dapat beramal dengan benar. Rasul SAW bersabda: Mencari ilmu itu wajib bagi orang islam..
Tokoh-tokoh di bidang Agama
a.       Bidang islam tauhid 
1.       Abu ali al jubai adalah pemimpin golongan mu’tazilah
2.       Abu hasan al asy’ari adalah penyusun ilmu tauhid yang pertama.ia di lahirkan di basrah th 260 H. dan merupakan murid abu ali al jubai
3.       Abu mansur al maturidi adalah penyempuran susunan ilmu tauhid
b.      Bidang ilmu fiqih
1.       Imam hanafi
Dilahirkan di kufah pada tahun 80 H.merupakan keturunan persia dari bangsa syam. Ia mempunyai pendirian dan keinginan yang besar untuk menegakkan al qur’an dan sunah rasul. Kitab-kitabnya yang terkenal yaitu masailul usul, masailul nawadir, dan alfatawa wal waqiat. Beliau meninggal dalam penjara pada tahun 767 M.
2.       Imam maliky
Dilahirkan pada tahun 93 H di Ashabah. Sejak kecil ia rajin menuntut ilmu. Mula mula ia belajar al qur’an dan tafsir. Dan ia telah dikenal oleh banyak orang bahwa ia lebih pandai dari gurunya. Pada waktu masih belajar ia kekurangan biaya, akan tetapi kemiskinan tidak menyulut semangatnya untuk belajar. Kitabnya yang terkenal yaitu “al muwathta”
3.       Imam syafi’i
Dilahirkan tahun 150 H di Ghuzah Asqolani palestina. Umur 9 tahun ia telah hafal al qur’an 30 juz dan juga hafal kitab dari imam maliky < gurunya>. Kitab kiatabnya yang terkenal yaitu ushul fikih, musnad imam syafi’I, al um, sirajul auzany, ikhtilaful hadits, dan al fiqih.
4.       Imam hanbali
Dilahirkan pada 164 H di baghdad. Sejak kecil ia sudah tidak ber-ayah sedang ibunya hidup sederhana. Tetapi jiwanya semangat untuk menuntut ilmu sampai berhasil. Usahanya dalam menegakkan kebenaran dan keadilan sering terpaksa membuat dirinya masuk penjara dan menderita siksaan. Kitabnyab yang terkenal yaitu masnad imam ahmad.
c.       Bidang ilmu akhlak
1.       Imam mawardi
Beliau adalah orang yang telah menyusun kitab “adabud dunya waddin” (adab dunia dan agama)
2.       Ibnu maskawaih
Adalah seorang yang telah menyusun kitab “tahdziibulakhlak”
3.       Imam ghazali
Adalah seorang yang menyusun kitab “ihya’ulumuddin” dan munkid minadh dhalal
d.      Bidang ilmu pengetahuan
§  Biologi
1.       Ash-Shimaa-‘iy. Karyanya “kitabun nabati wasysyujar” (buku tentang tumbuhan dan pohon)
2.       Ibnu Al-Awam. Karyanya “Al-Fallah” (ilmu tentang pertanian)
3.       Al jaahiz. Menulis buku tentang zoologi dalam kitabnya “Al Hayawaan” (buku tentang berbagai macam hewan)
§  Sosial
1.       At tabary dan Al Masdy tentang ilmu sejarah
2.       Ibnu Khaldun terkenal sebagai bapak ilmu sosiologi (kemasyarakatan)
§  Hitung dan Matematika
1.       Al Khawarismi karyanya ialah “Al Jabru wal Muqabbala” yang terkenal sebagai perintis dalam ilmu al jabar
2.       Omar Khayam, telah berhasil mengembangkan matematika yang dirintis oleh Al Khawarizmi.
Demikianlah sebagian kecil para ulama muslim yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam dunia ilmu pengetahuan. Semoga artikel ini dapat meningkatkan motivasi kita untuk lebih giat dan semangat dalam belajar.

No comments:

Post a Comment

komentar anda sangat berharga